"Vi gjør Norge bedre"

0 mandag 11 februar, 2013 i Nyheter
Høyres studenter har oppfordret våre medlemmer til å komme med forslag til programarbeidet vårt.

Alle forslagene som er kommet inn vil bli debattert og behandlet på Landsmøtet 16.-17. februar i Oslo. Forslagene som Landsmøtet vedtar vil, sammen med resolusjoner, være våre innspill til Høyres landsmøte og Høyres stortingsprogram for perioden 2013-2017.

Nr

Forslag

Forslagsstiller

1

Flat skatteprosent
Det innføres flat skatt prosent der alle skattefradrag samles i bunnfradraget.

Aksel Fridstrøm

2

Jobbskattefradrag.
Bunnfradraget for lønnet arbeid høynes med 10 000 kroner i året slik at alle arbeidstagere får 1000 kroner i skattelette i mnd.

Aksel Fridstrøm

3

Helsesparing.
Det innføres en ordning med tvungen sparing til kjøp av helsetjenester. Denne ordningen sees i sammenheng med en reduksjon i det samlede skattetrykket.

Aksel Fridstrøm

4

Avvikle fastlegeordningen.
Fastlegeordningen avvikles og primærhelsetjenesten privatiseres. Det overlates til den enkelte å enten oppsøke en fast lege eller å velge fritt mellom ulike primærhelsetilbud.

Aksel Fridstrøm

5

Høyere studielån.
Studielånet økes samtidig om det innføres en regel om å indeksjustere lånebeløpet for fremtiden.

Aksel Fridstrøm

6

Studieavgift.
For å styrke kvaltiten gis offentlige høyskoler og universiteter mulighet til å ta betalt av studentene i form av studieavgift.

Aksel Fridstrøm

7

Innskuddsbasert pensjonssystem.
Det gjennomføres en pensjonsreform der dagens ytelsesbaserte pensjonssystem erstattes av minstepensjon pluss innskuddsbasert pensjonssparing.

Aksel Fridstrøm

8

Privatisere oljeformuen.
Verdiene i statens petroleumsfond utland overføres befolkningen ved at det åpnes for at personer med pensjonsfordringer mot staten kan bytte disse mot en direkte eierandel i oljeformuen.

Aksel Fridstrøm

9

Likestille finansieringen av offentlige og private sykehus.
Innsatsbasert finansiering i helsesektoren gjøres til hovedregelen og det åpnes for at brukere av helsevesenet fritt kan velge mellom likestilte offentlige og private tilbydere.

Aksel Fridstrøm

10

Flere friskoler.
Friskoleloven liberaliseres ved at det åpnes for at alle skoler som innfrir opplæringslovens krav får anledning til å drive.

Aksel Fridstrøm

11

Nedsalg til negativ i kontroll i offentlige selskaper.
Staten selger seg ned til negativ kontroll i alle de store statseide selskapene.

Aksel Fridstrøm

12

Omlegging av landbruksstøtten.
Kvotesystemet avvikles og landbruksstøtten legges om til produksjonsnøytrale subsidier

Aksel Fridstrøm

13

Markedspris på landbrukseiendom.
Prisreguleringen på landbrukseiendom oppheves slik at bøndene gis mulighet til å realisere den reelle verdien av egen eiendom.

Aksel Fridstrøm

14

Infrastrukturselskap.
Det opprettes et nasjonalt infrastrukturselskap med oppdrag å prioritere mellom ulike samferdselsprosjekter basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Aksel Fridstrøm

15

Legge ned husbanken.
Husbanken avvikles, det overlates til private og profesjonelle aktører å kreditvurdere potensielle lånetagere.

Aksel Fridstrøm

16

Fjerne formueskatten.
Formueskatten avvikles i sin helhet.

Aksel Fridstrøm

17

En sats for alle passive stønadsmottakere.
NAV-systemet og alle offentlige støtteordninger gjennomgås i sin helhet. Målet er at ingen passive ytelser skal utbetale mer enn 66 prosent av tidligere arbeidsinntekt.

Aksel Fridstrøm

18

Full valgfrihet i eldreomsorgen.
Personer med fattet vedtak om sykehjemsplass tildeles en sum penger de fritt kan disponere til å kjøpe tjenester av private og offentlige aktører i konkurranse med hverandre.

Aksel Fridstrøm

19

Køprising
Det innføres tidsdifferensierte satser i bompengeringen rundt de byer som har størst køproblematikk.

Aksel Fridstrøm

20

Fjerne inntektsbegrensingen for studielånsmottakere
Studenter skal ikke straffes for å jobbe ved siden av studiene. Behovsprøvingen av studiestipendet avvikles.

Aksel Fridstrøm

21

Lavere skattesats
Skattesatsen på lønns- og kapitalinntekter reduseres fra 28 til 24 prosent ved at satsen reduseres med et prosentpoeng per år i stortingsperioden.

Aksel Fridstrøm

22

Kutte offentlig støtte til folkehøyskoler

Charlotte Spurkeland

23

Støtte friskoler likt, uavhengig av om de har en religiøs eller alternativ religiøs profil

Charlotte Spurkeland

24

Gå inn for tildeling til kulturinstitusjoner over flere år, og bort i fra ordningen med årlige søknader og tildelingsbrev.

Charlotte Spurkeland

25

Ved enkelte utdanningsinstitusjoner er mer enn 20 % av studentene ikke fullfinansierte, hvilket gjør at utdanningsinstitusjonen må bruke av sine frie midler for å finansiere disse studieplassene. Regjeringens ønske om å øke antallet studieplasser har gått på bekostning av en adekvat finansiering av de studieplassene som finnes i dag.
Forslag: Fryse antallet studieplasser i neste stortingsperiode. Økningen i budsjettet for høyere utdanning bør brukes til å fullfinansiere dagens studieplasser og tiltak for å øke utdanningskvaliteten, fremfor en videreføring av dagens kvantitetslinje i sektoren.

Eirik Stenby Hauge

26

Øke opptakskapasiteten innenfor etterspurte fagområder som naturvitenskapelige og tekniske fag, parallelt med at man reduserer antallet studieplasser innenfor de fagområdene der kandidatene sjeldnere oppnår relevant arbeid med sin utdannelse.
Begrunnelse:
NIFUs kandidatundersøkelse fra 2011 viste at under 70 % av kandidatene med høyere grad var i relevant arbeid 6 måneder etter eksamen. Kandidater med bakgrunn fra økonomisk-administrativ utdannelse og naturvitenskapelige fag oppnår i høyere grad relevant arbeid, mens blant annet humanister, samfunnsvitere og jurister sjeldnere har relevant arbeid. Dette impliserer at det er en skjevfordeling mellom hvilke fagfelt vi tilbyr studieplasser i og hva samfunnet har behov for. Programutkastet er formodentlig meget godt inneforstått med det gjennom linje 233 og ønsket om flere plasser innenfor tekniske fag. Ettersom utdanning er skattefinansiert, er det rom for økt styring av hvilke sektorer man trenger flere studieplasser innenfor og hvilke sektorer antallet studieplasser kan reduseres innenfor.

Eirik Stenby Hauge

27

Innfør karakterer i basisfagene (norsk, matte og engelsk) fra 5.klasse og karakterer i alle fag i 7.klasse.

Eirik Stenby Hauge

28

Man lærer språk enklere desto yngre man er, særlig er det vist at man har stort utbytte av språkopplæring før 12-årsalder. Dermed er det uheldig at man starter opp undervisningen av 2.fremmedspråk først i 8.klasse, når folk allerede er 12-13 år. Foreslår derfor å innføre valgfag fra 5.klasse (eksempel 3 timer/uke), der elevene kan velge mellom både 2.fremmedspråk eller naturvitenskapelige fag.

Eirik Stenby Hauge

29

Gjeninnføre nivådifferensierte læreplaner (”kursplaner”) i basisfagene norsk, engelsk og matematikk fra 9.klasse for å muliggjøre reell differensiert undervisning. Differensierte læreplaner gjør det enklere for lærerne å lage et opplegg tilpasset den enkelte elev og eleven vil garanteres å møte utfordringer på sitt nivå, fremfor dagens situasjon der eleven er prisgitt engasjementet til enkeltlærere for å få faglige utfordringer.

Eirik Stenby Hauge

30

Omgjøre hybridfaget naturfag til separate fag fra 9.klasse.
Begrunnelse:
Det er viktig å heve realfagsnivået i Norge, imidlertid ser man at særlig fysikk og kjemi har blitt nedprioritert i hybridfaget naturfag. Naturfag er et meget omfangsrikt fagområde som spenner fra biologi, geologi, kjemi til fysikk. Samtidig som spennet er så stort, risikerer en elev å undervises av en lærer med kun 30 studiepoeng innenfor dette brede fagfeltet. En innføring av separate realfag i ungdomsskolen vil også muliggjøre et større kvantitativt (beregningsbasert) fokus i fagene fremfor dagens kvalitative (beskrivende) fokus. Det er grunn til å tro at elevene kan hente faglige synergieffekter ut av en større anvendelse av matematikken innenfor fysikk og kjemi.

Eirik Stenby Hauge

31

Dimensjonere fjordkrysningene på E39 (Rogfast og Hordfast) for tog, slik at man minimerer kostnadene ved en fremtidig utbygging av høyhastighetsbane i Sør-Norge
I Norge ser man gang på gang at tankegangen ved bygging av infrastruktur i beste fall baserer seg på status quo. Eksempler på dette er for eksempel store veiprosjekter der man ikke har tatt høyde for midtdelere, hvilket gir store ekstrakostnader ved fremtidige utbedringer av veien. På Vestlandet skal mye viktig infrastruktur bygges i løpet av det neste tiåret gjennom fjordkrysningene Rogfast og Hordfast, hvilket fordrer at man er fremsynt og dimensjonerer fjordkrysningene også for tog.

Forslag: ”Dimensjonere fjordkrysningene på E39 (Rogfast og Hordfast) for tog, slik at man minimerer kostnadene ved en fremtidig utbygging av høyhastighetsbane i Sør-Norge.”

Eirik Stenby Hauge

32

Fjerne fagforeningsfradraget


Fagforeningsfradraget har siden 2005 blitt mer enn doblet av den rødgrønne regjeringen. Det er på høy tid å si stopp og fjerne denne udemokratiske ordningen.
Et skattefradrag for fagforeningskontingenten er en favorisering av enkelte arbeidstakere fremfor andre, og det eksisterer ingen grunn til at en arbeidstakers kontingent for frivillig medlemskap i en fagforening skal finansieres av samtlige skattebetalere i Norge.

Til sammen utgjør fradraget nå mer enn 1,5 milliarder kroner i spart skatt for de fagorganiserte. Dette er penger som kunne vært brukt på å øke jobbskattefradraget og som dermed ville gjort det mer lønnsomt for alle å jobbe, organisert eller ikke.

Even Bakke Dimmen

33

Konkurranseutsett den delen av NAV som driver arbeidsformidlingen

Eirik Stenby Hauge

34

Hev grensen for tollfri import fra 200 kr til 2000 kr.

Eirik Stenby Hauge

35

Kutt subsidieringen av elbiler:
Forskning presentert av SSB viser at en ny konvensjonell bil slipper ut to tredeler av CO2 som en elbil slipper ut når strømmen er produsert av olje, kull eller gass. Årlig bruker den norske stat omtrent en milliard i året på subsidiering av elbilder. Dette må det bli slutt med.

Heidi Fuglesang

36

Mer effektiv administrasjon ved høyrere utdanningsinstutisjoner:
Økte rapporteringsoppgaver fra eiere og andre offentlige kontrollmyndigheter de siste årene, samt ineffektiv administrasjon, har ført til at UiO og UiB har hatt en fire ganger så stor økning av administrativt ansatte som vitenkapelig ansatte mellom 2007 og 2011. Adminitrasjonen må effektiviseres og slankes slik at pengene kan bruke på forskning og utdanning.

Heidi Fuglesang

37

Gjennomføre en reform for yrkesfag som gir flere veier til fagbrev og med mer praksis tidligere.

HSFT

38

Fjerne NRK lisensen og finansiere NRK over skatteseddelen.

HSFT

39

Fjerne Fylkesmannen

HSFT

40

Begrense Fylkesmannen og andre statlige myndigheters mulighet til å gripe inn i eller overprøve lokale demokratiske vedtak.

HSFT

41

Arbeide for en mer differensiert strandsonepolitikk og legge stor vekt på lokaldemokratiske vedtak.

HSFT

42

Arbeide for færre større lærerutdanninger.

HSFT

43

Sikre raskere veiutbygging gjennom større bruk av OPS.

HSFT

44

Åpne for at offentlige universiteter og høyskoler kan kreve studieavgift fra internasjonale studenter

HSFT

45

En kommunereform i Norge som kutter betraktelig i antall kommuner, legger ned Fylkeskommunen og flytter flere oppgaver fra staten til kommunene er høyst trengt. Størrelsen på byråkrati og offentlig administrasjon er overdimensjonert, landet trenger færre og mer slagkraftige kommuner.

HSFT

46

Tollgrensen på import av varer til personlig forbruk heves.

HSFT

47

Fjern muligheten til å få stipend fra lånekassen for å gå folkehøyskole

Eirik Stenby Hauge

48

Fjern fagforeningsfradraget

Fagforeningsfradraget har siden 2005 blitt mer enn doblet av den rødgrønne regjeringen. Det er på høy tid å si stopp og fjerne denne udemokratiske ordningen.
Et skattefradrag for fagforeningskontingenten er en favorisering av enkelte arbeidstakere fremfor andre, og det eksisterer ingen grunn til at en arbeidstakers kontingent for frivillig medlemskap i en fagforening skal finansieres av samtlige skattebetalere i Norge.

Even Bakke Dimmen

49

Konkurranseutsett den delen av NAV som driver arbeidsformidlingen

Eirik Stenby Hauge

50

Reduser selskapsskatten for å gjøre norsk næringslivs rammevilkår mer konkurransedyktige overfor internasjonal konkurranse og innfør en reduksjon i selskapskatten for de tre første leveårene av en nyoppstartet bedrift for å stimulere til økt oppblomstring av nye bedrifter, flere arbeidsplasser og økt verdiskapning.

Kristina Smedsvig

51

Gi skattefradrag til personer som gjør investeringer i ny oppstartede virksomheter fordi det vil være et godt incentiv som vil bidra til å stimulere flere til å gjøre investeringer i entreprenørskap og innovasjon. Slike investeringer vil på sikt føre til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser.

 

Vi har SkatteFUNN, som er en rettighetsbasert skattefradragsordning for å motivere bedrifter, men det er kun for bedrifter. Forslaget kunne bidratt til å vri om flere investeringer fra bolig til å heller satse på entreprenørskap og ny verdiskapning!

 

Kristina Smedsvig

52

Innføre en gradvis nedtrapning av rentefradraget på boliglån slik at det senkes til et lavere nivå.

Kristina Smedsvig

53

Reduser arbeidsgiveravgiften

Å redusere arbeidsgiveravgiften vil være med på å sikre arbeidsplasser og forhindre nedbemanninger. Videre vil en fjerning avav arbeidsgiveravgiften for lærlinger gjøre det mer attraktivt for bedrifter å opprette lærlingplasser (noe som det er stort press på). I tillegg vil en ytterligereredusert arbeidsgiveravgift for seniorer, gi flere bedrifter incentiver til å ansette eldre og la de stå lengre i jobben, noe som vil være positivt for samfunnet for øvrig.

Kristina Smedsvig

54

Utvid teach-first-ordningen.

Kvaliteten på lærerne er mest avgjørende for å sørge for gode resultater i klasserommet. Bedre lærere er derfor den faktoren som vil bidra mest til heve kvaliteten i skolen. Derfor for å sørge for at de beste lærertalentene blir rekruttert til skolen foreslås det at teach first-ordningen utvides til å omfatte flere studieretninger (ikke kun realfag,) og til å dekke flere av de store byene.

Kristina SmedsvigSist oppdatert: mandag 11 februar, 2013

Ingen kommentarer enda...

Skriv kommentar