Høyres studenters punktprogram

0 mandag 18 februar, 2013 i Nyheter

46 vedtatte ideer for Norge i Høyres studenters punktprogram «Vi gjør Norge bedre»!

 

På landsmøtet til Høyres studenter 16.-17. februar ble det vedtatt et punktprogram med politiske forslag som Høyres studenter mener vil gjøre Norge bedre.

 

Utdanning

 

1.Fryse antallet studieplasser i neste stortingsperiode. Økningen i budsjettet for høyere utdanning bør brukes til å fullfinansiere dagens studieplasser og tiltak for å øke utdanningskvaliteten, fremfor en videreføring av dagens kvantitetslinje.

2.Øke opptakskapasiteten innenfor etterspurte fagområder som naturvitenskapelige og tekniske fag, parallelt med at man reduserer antallet studieplasser innenfor de fagområdene der kandidatene sjeldnere oppnår relevant arbeid med sin utdannelse.

3.Effektivisere administrasjon ved høyere utdannings institusjoner.

4.Arbeide for færre, men større utdanningsinstitusjoner for lærere.

5.Åpne for at offentlige universiteter og høyskoler kan kreve studieavgift fra internasjonale studenter.

6.Øke studielånet studenter mottar, samtidig som det innføres en regel om å indeksjustere lånebeløpet i fremtiden.

7.Fjern inntektsbegrensingen for studielånsmottakere. Studenter skal ikke straffes for å jobbe ved siden av studiene. Behovsprøvingen av studiestipendet avvikles.

8.Kutte offentlig støtte til folkehøyskoler.

9.Fjern muligheten til å få stipend fra lånekassen for å gå folkehøyskole.

10.Friskoleloven liberaliseres ved at det åpnes for at alle skoler som innfrir opplæringslovens krav får anledning til å drive uavhengig av om de har en religiøs eller alternativ pedagogisk profil, og ta utbytte.

11.Tillate skoler å innføre karakterer i alle fag fra 7. klasse. Evaluere ordningen før en tillater skolene å innføre karakterer fra 5. klasse.

12.Innføre et nytt valgfag fra 5.klasse (eksempel 3 timer/uke), der elevene kan velge mellom både 2.fremmedspråk eller naturvitenskapelige fag.

13.Åpne for at skolene kan benytte nivådifferensiert undervisning igjennom hele skoleløpet.

14.Omgjøre hybridfaget naturfag til de separate fagene fysikk, kjemi og biologi fra 9.klasse.

15.Gjennomføre en reform for yrkesfag som gir flere veier til fagbrev og med mer praksis tidligere.

16.Utvid Teach First-ordningen. Kvaliteten på lærerne er mest avgjørende for å sørge for gode resultater i klasserommet. Bedre lærere er derfor den faktoren som vil bidra mest til heve kvaliteten i skolen. Derfor for å sørge for at de beste lærertalentene blir rekruttert til skolen foreslås det at Teach First-ordningen utvidet til å omfatte flere studieretninger utover realfag, og til å dekke flere av de store byene.

 

Helse og sosial

 

17.Fastlegeordningen avvikles og primærhelsetjenesten privatiseres. Det overlates til den enkelte å enten oppsøke en fast lege eller å velge fritt mellom ulike primærhelsetilbud.

18.Likestille finansieringen av offentlige og private sykehus. Innsatsbasert finansiering i helsesektoren gjøres til hovedregelen og det åpnes for at brukere av helsevesenet fritt kan velge mellom likestilte offentlige og private tilbydere.

19.Full valgfrihet i eldreomsorgen. Personer med fattet vedtak om sykehjemsplass tildeles en sum penger de fritt kan disponere til å kjøpe tjenester av private og offentlige aktører i konkurranse med hverandre.

20.Én sats for alle passive stønadsmottakere. NAV-systemet og alle offentlige støtteordninger gjennomgås i sin helhet. Målet er at ingen passive ytelser skal utbetale mer enn 66 prosent av tidligere arbeidsinntekt.

21.Konkurranseutsett den delen av NAV som driver arbeidsformidlingen.

 

Finans

 

22.Flat skatteprosent. Det innføres flat skatteprosent der alle nåværende skattefradrag samles i bunnfradraget.

23.Jobbskattefradrag. Bunnfradraget for lønnet arbeid høynes med 10 000 kroner i året slik at alle arbeidstagere får 1000 kroner i skattelette i mnd.

24.Fjern formueskatten. Formueskatten avvikles i sin helhet.

25.Fjern arveavgiften.

26.Avvikle fagforeningsfradraget

27.Innføre en gradvis nedtrapning av rentefradraget.

28.Det gjennomføres en pensjonsreform der dagens ytelsesbaserte pensjonssystem erstattes av minstepensjon pluss innskuddsbasert pensjonssparing.

29.Nedsalg til negativ i kontroll i offentlige selskaper. Staten selger seg ned til negativ kontroll i alle de store statseide selskapene.

30.Omlegging av landbruksstøtten. Kvotesystemet avvikles og landbruksstøtten legges om til produksjonsnøytrale subsidier

31.Markedspris på landbrukseiendom. Prisreguleringen på landbrukseiendom oppheves slik at bøndene gis mulighet til å realisere den reelle verdien av egen eiendom.

32.Legge ned husbanken. Husbanken avvikles, det overlates til private og profesjonelle aktører å kredittvurdere potensielle låntagere.

33.Hev grensen for tollfri import fra kr. 200 til kr. 2000.

34.Doble tillat kroneverdi på tollfrikvote ved utenlandsopphold

35.Fjerne dagens bestemmelser om overtidsarbeid og heller la den ansatte bestemme dette etter avtale med sin arbeidsgiver

 

Kultur

36.Gå inn for tildeling til kulturinstitusjoner over flere år, og bort i fra ordningen med årlige søknader og tildelingsbrev.

37.Avvikle lisensen og privatisere NRK.

Infrastruktur

 

38.Infrastrukturselskap.

Det opprettes et nasjonalt infrastrukturselskap med oppdrag å prioritere mellom ulike samferdselsprosjekter basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

39.Kutt subsidieringen av elbiler. Forskning presentert av SSB viser at en ny konvensjonell bil slipper ut to tredeler av CO2 som en elbil slipper ut når strømmen er produsert av olje, kull eller gass. Årlig bruker den norske stat omtrent en milliard i året på subsidiering av elbiler.

40.Sikre raskere veiutbygging gjennom større bruk av OPS.

41.Åpne for oljeboring i Nordland VI, Nordland VII og Troms II

 

Forvaltning og demokrati

 

42.Gjennomføre en kommunereform i Norge som kutter betraktelig i antallet kommuner.

43.Avvikle fylkeskommunen.

44.Avvikle Fylkesmannen.

45.Avvikle sametinget.

46.Arbeide for en mer differensiert strandsonepolitikk og legge stor vekt på lokaldemokratiske vedtak.

 

 

 

 

Sist oppdatert: mandag 18 februar, 2013

Ingen kommentarer enda...

Skriv kommentar